DAMMBINDNING I STÄDER

DAMMBINDNING I STÄDER

Partiklar av alla storlekar har konstaterats skada hälsan, i synnerhet hos känsliga befolkningsgrupper. Särskilt känsliga är astmatiker, små barn, äldre personer och personer som lider av krans- och kärlsjukdomar. Förutom hälsorisker försämrar gatudammet trivseln och smutsar ner omgivningen.

Gatudammet syns i synnerhet om våren, men en del av partiklarna är så små att man inte kan se dem med blotta ögat. Dessa partiklar med en diameter som är mindre än 10 mikrometer kallas inandningsbara (PM10*). De hamnar i de nedre luftvägarna.

Ett flertal städer har gjort försök på dammbindning under våren innan allt grus och annan smuts sopas upp. Helsingfors jobbar kontinuerligt med att system med varningssignaler för små partiklar och uppsatta rutter som dammbinds med Kalciumklorid. I Norge används Magnesiumklorid i flera städer för dammbindning. I Trondheim städas gatorna direkt följt av dammbindning. I Sverige har Stockholm, Göteborg, Norrköping och Linköping provat dammbindning och fokus har här legat på CMA (Calcium Magnesium Acetate).

Vilka salter kan man använda?

I Norden är det framförallt tre olika produkter som har utprovats i fältförsök. Dessa är Kalciumklorid (CaCl2) , Magnesiumklorid (MgCl2), Kalciummagnesiumacetat (CMA).

Resultaten visar att de provade dammbindningsmedlen har en PM10-sänkande effekt (ca 35–40 %) första dygnet efter utläggning. Effekten avtar under 3–4 dygn. Intressant att notera är att varken städning eller spolning som enskilda åtgärder medförde någon tydlig sänkning av PM10-halterna*.

Samtliga provade medel har gett upphov till friktionsproblem, vilket är den enskilt viktigaste orsaken till att tveksamhet råder kring om dammbindning är en lämplig metod för att förbättra luftkvalitet. Både Kalciumklorid och Magnesiumklorid hade en friktion på 0.7-0.8 vilket ändå är godkänt. CMA hade en klart lägre friktion på 0.55 samt att det är mycket dyrare än de andra två. Fördelen med CMA är att det inte korroderar metall och anses vara det mest miljövänliga alternativet. Magnesium kan vara aggressiv mot betong, medan Kalciumklorid är mer aggressiv mot stål.

  • MgCl2 har god dammbindningseffekt och goda friktionsegenskaper.
  • CaCl2 har god dammbindningseffekt och goda friktionsegenskaper.
  • CMA har god dammbindande effekt och sämst friktionsegenskaper samt är 4-5 gånger dyrare.

*PM10 - Totala mängden damm (mindre än 10 μm i diameter) per m2